thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Phân tích đôi biến trong Stata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Phân tích đôi biến (Bivariate analysis)  >  Phân tích đôi biến trong Stata

Phân tích đôi biến (Stata)

Phân tích đôi biến được sử dụng để xác định mối liên quan giữa các biến. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chọn kiểm định phù hợp để phân tích. Thongke.info xin giới thiệu một số lệnh mẫu được sử dụng trong từng loại kiểm định.
Mối liên quan giữa 2 biến phân loại

Dofile:

tab [biến 1][biến 2]

Nếu muốn tính phần trăm theo hàng:

Dofile:

tab [biến 1] [biến 2], row

Nếu muốn tính phần trăm theo cột:

Dofile:

tab [biến 1] [biến 2], col

Nếu muốn tính phần trăm theo tổng số:

Dofile:

tab [biến 1] [biến 2], cell

Ví dụ: Mô tả giới tính (C2) theo nghề nghiệp (C7) trong Data 1.

Dofile:

tab c2 c7, row col cell

Kết quả:


Mối liên quan giữa biến liên tục và biến phân loại

Dofile:

tabstat [biến liên tục 1] [biến liên tục 2]…[biến liên tục n], stat(count, mean, sd…) by (biến phân loại)

Ví dụ: Mô tả tuổi (C1) theo giới tính (C2) của đối tượng nghiên cứu ở Data 1.

Dofile:

tabstat c1, stat(count, mean, sd) by (c2)

Kết quả:


Mối tương quan giữa 2 biến liên tục

Mối liên quan giữa hai biến liên tục có thể được tóm tắt dưới dạng số như là hệ số tương quan nếu phân bố chuẩn.

Dofile:

corr [biến liên tục 1] [biến liên tục 2]

Ví dụ: Mô tả kiến thức về phòng chống HIV/AIDS (total_kn), xem tuổi (c1) có ảnh hưởng đến kiến thức đó hay không? trong Data 1. (Coi tuổi và kiến thức về phòng chống HIV/AIDS là 2 biến liên tục có phân bố chuẩn. Do đó chúng ta sử dụng hệ số tương quan Pearson’s)

Dofile:

corr total_kn c1

Kết quả:


Số lượt đọc:  1953  -  Cập nhật lần cuối:  19/06/2012 01:44:37 PM