thongke.info
Đang tải dữ liệu...
ANOVA trong SPSS
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  ANOVA  >  ANOVA trong SPSS

ANOVA (SPSS)

Kiểm định ANOVA được dùng để so sánh giá trị trung bình ở nhiều hơn hai nhóm. Có thể nói kiểm định ANOVA đã bổ sung thêm mặt hạn chế của kiểm định t-test khi t-test chỉ có thể kiểm định 2 giá trị trung bình của 2 nhóm.

Syntax:

ONEWAY [biến liên tục] BY [biến phân loại-nhiều hơn 2 nhóm]

/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY

/MISSING ANALYSIS

/POSTHOC=LSD T3 ALPHA(0.05).

Ví dụ: So sánh trung bình kiến thức về phòng chống HIV/AIDS (total_know) giữa các trình độ học vấn khác nhau (C3) trong Data 1 (Giả sử kiến thức về phòng chống HIV/AIDS có phân bố chuẩn và phương sai đồng nhất).

Syntax:

ONEWAY total_know BY C3

/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY

/MISSING ANALYSIS

/POSTHOC=LSD T3 ALPHA(0.05).

Kết quả: Do kết quả phân tích khá dài nên các bạn có thể xem kết quả tại đây.