thongke.info
Đang tải dữ liệu...
Hồi quy tuyến tính trong Stata
Trang chủ  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Phân tích số liệu (Data analysis)  >  Hồi quy tuyến tính (linear regression)  >  Hồi quy tuyến tính trong Stata

Hồi quy tuyến tính (Stata)

Trong phân tích đa biến, ngoài logistic regression ra thì chúng ta còn có phân tích linear regression. Điểm chung của hai phân tích này là đều giúp đánh giá mối liên quan giữa biến phụ thuộc [biến kết quả] và biến độc lập [biến tác động] cần phải kiểm soát các yếu tố nhiễu. Trong logistic regression biến phụ thuộc [biến đầu ra] là biến nhị phân, còn trong linear regression biến phụ thuộc [biến đầu ra] là biến liên tục

Dofile:

regress [biến phụ thuộc] [biến độc lập 1] [biến độc lập 2]… [biến độc lập n].

Ví dụ: Đánh giá mối liên quan giữa kiến thức về phòng chống HIV/AIDS và trình độ học vấn được kiểm soát bởi giới tính, tuổi.

Dofile:

regress total_kn educ2 educ3 c2 age2 age3

Kết quả: