thongke.info
Đang tải dữ liệu...

  
Trang chủGiới thiệuPhương pháp luậnQuản lý, phân tích số liệuCơ sở dữ liệu, xuất bản phẩmĐào tạo và tư vấnDiễn đàn
Quản lý số liệu (Data management)
Nhập liệuXử lý số liệu
Tạo biến mới (SPSS)
Trang chủ  >  Main menu  >  Quản lý, phân tích số liệu  >  Quản lý số liệu (Data management)  >  Xử lý số liệu  >  Tạo biến mới (Compute-generate or gen)  >  Tạo biến mới (SPSS)

Tạo biến mới trong SPSS

Trong quá trình phân tích, có những lúc chúng ta không thể sử dụng trực tiếp những biến hiện có trong bộ số liệu để phân tích. Chúng ta phải dựa vào những biến sẵn có để tạo ra các biến mới cho phù hợp với mục đích phân tích. Để làm được điều này chúng ta sẽ sử dụng cú pháp sau:

Syntax:

compute [biến mới]=9.


If (điều kiện 1) [biến mới]=1.


If (điều kiện 2) [biến mới]=2.


If (điều kiện n) [biến mới]=n.


Variable label [biến mới] "định nghĩa biến mới".


Value label [biến mới]


1 'giá trị 1 mới'


2 'giá trị 2 mới'


n 'giá trị n mới'


MISSING VALUE newvar (9).

Ví dụ: Trong bộ số liệu Data3 của chúng ta hiện nay có biến đã từng sử dụng biện pháp tránh thai trong quá khứ (q73) và các biến riêng lẻ về các biện pháp tránh thai đã sử dụng (q741-q7414). Tuy nhiên chúng ta lại chỉ muốn phân loại tất cả các biện pháp tránh thai đã từng sử dụng này thành 2 nhóm lớn là biện pháp truyền thống và biện pháp hiện đại. Vì vậy chúng ta sẽ cần tạo một biến hoàn toàn mới dựa trên các biến đã có sẵn, ở đây cụ thể ta sẽ dựa vào biến q73, q741-q7414. Chúng ta sử dụng cú pháp lệnh sau:

Syntax ví dụ:

compute contra_cat=9.


If ( (q748=1 & q73=1) or (q7411=1 & q73=1) or (q7413=1 & q73=1)) contra_cat=1.


if ((q741=1 & q73=1) or (q742=1 & q73=1) or (q743=1 & q73=1) or (q744=1 & q73=1)


or (q745=1 & q73=1)or (q746=1 & q73=1) or (q747=1 & q73=1) or (q747=1 & q73=1)


or (q749=1 & q73=1) or (q7410=1 & q73=1) or (q7412=1 & q73=1)or (q7414=1 & q73=1)) contra_cat=2.


if ((q73= 0) or (missing (q73))) contra_cat=$sysmis.


VARIABLE LABELS contra_cat 'contra_cat-Loai bien phap tranh thai'.


VALUE LABELS contra_cat


1 'BPTT truyen thong'


2 'BPTT hien dai'.


Freq contra_cat.


Kết quả sau khi chạy số liệu.


FrequencyPercentValid percentCumulative percent
BPTT truyen thong2212.318.518.5
BPTT hien dai9754.281.5
Total11966.5100100
Missing System6033.5

Total179100
Số lượt đọc:  4121  -  Cập nhật lần cuối:  19/06/2012 04:29:34 PM
Bài mới: